Xây dựng Kiến An

Xây dựng Kiến An

FORMOSA TAFFETA

Chủ đầu tư: công ty Formosa

Địa điểm: Long an,  Việt Nam

Diện tích đất: 30.000 m2

Diện tích sàn xây dựng: 12.000 m2